BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA

November 18th, 2019 by Oksasenkatu

*eng below*
joulukuun kuva nettisivut

BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA
Oksasenkatu 11 -galleriassa
5.-29.12. (myös itsenäisyyspäivänä)
Avajaiset 5.12. klo 17-20. Tervetuloa!

galleria avoinna
ke-pe 12-18
la-su 11-16
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Puihin kytkeytyy valtavasti esteettisiä, taloudellisia, tieteellisiä ja henkisiä merkityksiä. Niiltä haetaan tietoa menneisyydestä ja odotetaan ratkaisuja akuutteihin ympäristömme tulevaisuutta koskeviin haasteisiin. Vartolan ja Yli-Vakkurin rakentamien bifi-laitteiden (biological fidelity) äärellä voi hiljentyä kuuntelemaan miltä puu kuulostaa kohdatessaan eri materiaaleja. Levysoittimen soitinpäinä toimivat puujalosteet, terät ja työkalut. Näyttelyvieraiden kuunneltavissa on kokoelma tuttuja puugenrejä. Näihin kuuluvat muun muassa sokkopuu, polttopuu, tehokasvatettu, paneeli, puistopuu, jämäpuu, viilu, kuoret, pintakäsitellyt ja vastaleikatut.

 

LAURI LINNA:

EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA: NÄPPÄIMISTÖ KASVEILLE

Historian kuluessa kasvien elämän ylläpitämiseksi on kehitetty useita teknologisia ratkaisuja: muinaisista kastelujärjestelmistä nykyaikaisiin tietokoneohjattuihin kasvihuoneisiin. Monissa järjestelmissä kasvien roolina on vain passivisesti tuottaa haluttuja asioita, kuten ruokaa tai kauneutta. Tässä näyttelyssä tuntomimosat (Mimosa pudica) voivat ohjata joitain ympäristössään tapahtuvia muutoksia kasveille tehdyn näppäimistön avulla. Tämä näppäimistö on sarja sensoreita jotka toimivat painonappien tavoin – nappia painetaan ja jotain tapahtuu.

Jotta on helpompi ymmärtää näppäimistön toimintaa, on tärkeää tietää, että kasvit liikkuvat, mutta usein hyvin hitaasti. Kun kasvin lehti liikkuu kasvinapin päälle, elektroninen järjestelmä käynnistää joko äänen tai sähkölaitteen. Nämä laitteet ja äänet ovat suunniteltu sopimaan kasvien aisteille.

On epäselvää ymmärtävätkö kasvit yhteyttä liikkeensä ja ympäristössä tapahtuvan muutoksen kanssa. Aikaisemmissa testeissä on kuitenkin havaittu kasvien pitävän joidenkin nappien painamisesta enemmän kuin toisten. Taustalla voi siis olla jonkinlaisia mieltymyksiä.

Ei niin yksinkertaisten puutarha on Linnan studio, joka koostuu viljelypalstasta sekä työhuoneesta, jotka Linna jakaa noin 50 eri kasvilajin kanssa. Yksittäisten kasvien määrää on vaikea arvioida. Puhumattakaan niistä lukuisista nimettömistä rikkakasveista. Ei niin yksinkertaisten puutarhan nimi viittaa Padovan yliopiston puutarhaan Orto Botanico di Padova, joka joskus käännetään englanniksi ”Garden of the Simples” eli yksinkertaisten puutarha. Tosin tämä Simples (kään. yksinkertaiset) viittaa yksinkertaisiin lääkekasveihin, mutta se myös resonoi sitä vanhaa perinnettä, jossa kasvit on nähnyt yksinkertaisina olentoina.

 

Taiteilijoista:

Johannes Vartolan taiteellinen työskentely keskittyy ihmisen luontosuhteiden filosofian sekä tilan ja paikan politiikan ympärille. Vartolan työskentelyn erikoisalueita ovat kokeellisuus, ääni, esitykset, installaatiot, yleisön osallistaminen ja dokumentaarisuus.

 

Eero Yli-Vakkuri on toteuttanut vuodesta 2007 alkaen tutkimuksellisia teoksia, joiden avulla hän pyrkii vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin sosiaalisesti ja ekologisesti. Osa tuotannoista on ymmärrettävissä performanssitaiteeksi, jotkut projektit ovat aineellistuneet yhteisöllisenä työpajatoimintana ja joistain jutuista on tuotettu lehtijulkaisuja tai videoita. Yhteistä töille on se, ettei hän yritä helpottaa yhteiskunnallisia ongelmia vaan pyrkii luomaan ratkaisuja, joiden avulla epäkohdat mahdollisesti korjaantuisivat. Hän työskentelee useimmiten yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja toimii ryhmissä. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt äänten parissa pohtien, kuinka kaupunkitila koetaan ja jaetaan äänien kautta sekä minkälaisia yhteisöjä eri ne kutsuvat esiin.

 

Lauri Linna on helsinkiläinen taiteilija. Hän työskentelee kasvien, puutarhanhoidon, liikkuvan kuvan, äänen ja elektroniikan kanssa. Vuodesta 2014 alkaen hän tutkinut porkkanan ja ihmisen välistä suhdetta PORK KANA CAR ROT –projektissa. Muita kiinnostuksen kohteita ovat kasvien käyttäytyminen ja – äly, kasvien ja koneiden välinen suhde ja kasveihin liittyvä teknologia. Linna on taiteen maisteri Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) koulutusohjelmasta.

 

*english*

BIFI STUDIO & GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES
At Oksasenkatu 11 Gallery
5.-29.12. (also Independence Day)
Opening 5.12. 17-20. Welcome!

gallery open
wed-fri 12-18
sat-sun 11-16
(25.-26.12. closed)

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Trees are bound to signifcant aesthetic, economical, scientific and spiritual meanings. They hold information regarding the past and as such are expected to solve imminent challenges regarding the future of our environment. Vartola and Yli-Vakkuri have built specific bifi equipment ( biological fidelity) that offer the possibility to quiet down and listen to wood in contact with various materials. Different wooden products, blades and tools work as the cartridges of the turntable. The audience has access to a collection of familiar wood genres including: blind wood, burning wood, cultivated wood, panel, park wood, wood waste, veneer, barks, surface processed wood and green wood.

 

LAURI LINNA:

GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES: KEYBOARD FOR PLANTS

Through out history a good amount of technology has been developed to support plant life: starting from simple irrigation systems of the ancient world to computer controlled green houses of the present day. In many of these systems the plants’ role is to passively produce desired things – be it food or beauty. In this exhibition the Mimosa pudica plants can now control some of the events happening around them through the Keyboard for Plants. The keyboard is a set of sensors that work the same way as pushing buttons: a button is pushed and something happens.

In order to understand better how the system works it is important to know that plants move, but usually very slowly. As the plant moves its leaf on top of a button, an electronic system turns on either a sounds or electrical equipment. The equipment and sounds are planned so that they suit the senses of the plants.

It is unclear can the plant understand the connection between its movement and the change in the space. But it is clear from previous tests that some buttons are pressed more often than others. So there might be a preference.

Garden of the Not So Simples is Linna’s studio. It consists of an allotment garden and a studio space. Linna shares the garden and studio with approx. 50 different plant species, excluding all the nameless weeds. It is difficult to count the number of individual plants. The name of the studio is a version of the Orto Botanico di Padova in Padua, Italy, sometimes translated as Garden of the Simples. Even though the name refers to simple medicinal plants, the name also resonates the tradition of thinking that plants are simple beings.

 

About artists:

Eero Yli-Vakkuri (b.1981) is a design oriented performance artist, who works primarily in public spaces. In the past he made annoying street interventions which made people uncomfortable, presently he is making a study of contemporary equestrian culture and advancing sustainable design through campaigns, workshops and artistic presentations. He prefers to work in groups and to develop interdisciplinary collaborations with specialists in different fields. From 2015 onwards he has been focusing on sounds in an effort to understand how they build communities.

Johannes Vartolas (b.1985) artistic work is centered around issues in philosophy of human – nature relationships and politics of site and place. Vartola focuses on experimentality, sound, performances, installations, audience collaboration and documentaristic approaches

Lauri Linna is a Helsinki based artist. He works with plants, gardening, moving image, sound and electronics. Since 2014 he has been studying carrot – human relationship in his project PORK KANA CAR ROT. Other fields of interest are plant behavior and intelligence, plant-machine relationship and plant related technology. Linna is a Master of Arts from Aalto University’s Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) program.

MEMExhibition

November 6th, 2019 by Oksasenkatu

image1(1)

1.11. – 24.11.2019

Ke-Su 12-18

///

*In English below*

MEMExhibition eli tuttavallisemmin “meemimesta” on kokeellinen, kokemuksellinen ja osallistava näyttely, jonka aiheena ovat meemit.

Arkikielessä meemeillä tarkoitetaan yleensä kuvameemejä eli erityisesti sosiaalisessa mediassa jaettuja kuvan ja tekstin yhdistelmiä. Määritelmällisesti meemit ovat informaatioyksikköjä, jotka leviävät ihmiseltä toiselle esimerkiksi tekstin, puheen, eleiden, rituaalien tai muiden imitoitavissa olevien kulttuuristen artefaktien avulla.

Meemin käsitettä käytti ensimmäisenä Richard Dawkins vuonna 1976 julkaistussa teoksessaan Geenin itsekkyys, jossa meemit rinnastetaan ominaisuuksiltaan geeneihin. Geenien tavoin meemit replikoituvat, mutatoituvat ja niihin kohdistuu “luonnonvalintaa”.

Meemimestan perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa näyttelytilassa tapahtuvien kohtaamisten ja keskustelujen kautta kokemuksellista tietoa siitä, miten meemit koetaan tässä ajassa, paikassa ja erityisesti tämän näyttelyn kautta.

Näyttelyn suojelijana toimii HYPERREAALIYAH, joka on kollektiivisesti rakennettu simulaatio paluuta merkitykseen hamuilevasta taiteilijasta. HYPERREAALIYAH on tutkinut meemejä ja memetiikkaa vuodesta 2014 asti tuottaen aiheeseen linkittyviä teoksia, tekoja ja tapahtumia.

Oksasenkatu 11 on valitettavasti esteellinen tila, jonne ei pääse pyörätuolilla. Mikäli sinulla on liikuntarajoite tai jokin muu vastaava este paikalle pääsemiseksi, ota sähköpostitse yhteyttä näyttelyä fasilitoivaan Jenna Jauhiaiseen osoitteesta jenna@hyperreaaliyah.com. Näyttely on mahdollista kokea osittain myös etäyhteyden avulla.

Avajaisia vietetään perjantaina 1.11.2019 kello 18-21. Näyttely on avoinna 24.11. asti keskiviikosta sunnuntaihin kello 12-18.

Näyttelyn toteuttamista ovat tukeneet KunnonMuutto ja Ylioppilasteatteri. Kiitos!

Tervetuloa, kaikki.

///

MEMExhibition is an experimental, experiential and participatory exhibition about memes.

In everyday language, the word ‘meme’ usually refers to combinations of image and text shared on social media. Yet, by definition, memes are information units that spread from one person to the next through text, speech, gestures, rituals or other such imitable cultural artefacts.

The term meme was introduced by Richard Dawkins in The Selfish Gene (1976), where memes were presented as a cultural analogy to genes. Like genes, memes replicate, mutate and go through a process similar to natural selection.

The purpose of MEMExhibition is to produce experiential knowledge via encounters and conversations about how memes are experienced in this time, space and especially through this exhibition.

MEMExhibition is championed by HYPERREAALIYAH, a collectively built simulation of an artist who’s scrabbling their way back to meaning. Since 2014, HYPERREAALIYAH has researched memes and memetics while producing works, actions and happenings about the subject.

Unfortunately Oksasenkatu 11 is not wheelchair accessible. If you have physical or other limitations that prevent you from making it to the exhibition, please take contact to exhibition facilitator Jenna Jauhiainen at jenna@hyperreaaliyah.com. It is possible to experience MEMExhibition partly through remote access.

The vernissage is on Friday the 1st of November, 2019, from 6PM to 9PM. The exhibition is open until 24th of November through Wednesday to Sunday from 12PM to 6PM.

This exhibition is supported by KunnonMuutto and Ylioppilasteatteri. Thank you!

Welcome, everyone.

Changeful me: Elnyg, Nevalainen, Pirtola

October 11th, 2019 by Oksasenkatu

OK11Change

(FOR ENGLISH, SEE BELOW)

Näyttely on esillä 12.10. – 27.10.
Ke-su 12-18
Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 11.10. klo 18-21!

“Changeful Me” on Rag Elnygin, Siiri Nevalaisen ja Pilvari Pirtolan yhteisnäyttely. Erilliset teokset käsittelevät henkilökohtaista muutosta identiteetissä kolmesta eri näkökulmasta.

Rag Elnyg on kuvataiteilja, joka tutkii töissään sukupuolisuutta ja henkilökohtaisen kulttuuria. Hän tulkitsee sukupuolta moniroolisuuden kautta: teosten hahmot ovat itsenäisiä osia identiteetistä, jotka toistuvat eri kollaaseissa, piirrustuksissa ja videoissa. Elnyg on usein videoteostensa narraattori ja päähenkilö, joka tutkii maailmaa ja itseään videobloggaus- ja DIY-hengessä. Teokset viihtyvät parhaiten sotkuissa ympäristöissä. Elnyg on transsukupuolinen, syntynyt Ranskassa ja asuu nykyään Suomessa. Hän tekee parhaillaan Kuvataideakatemiassa maisterin opinnäytetyötä.

Siiri Nevalainen on performanssi- ja kuvataitelija, joka käsittelee töissään oraalista fiksaatiota, ritualistista käyttäytymistä, kuolemaa ja seksuaalisuutta. Changeful Me – näyttelyssä nähtävä ”Suck Suck Blow (tent series part 3) – installaation akentamainen alkoi ”Nerojen päivä & Normien yö – festivaaleilla perjantaina 4.10. performanssilla, jonka pohjalta lopullinen teos on valmistunut Changeful Me – näyttelyyn. Teoksen estetiikka ottaa vaikutteita retkeilystä ja rave-kulttuurista.

Pilvari Pirtola on monialainen kuvataiteilija, joka on tunnettu synkistä, anti-kapitalistisista maalauksista sekä tietokone- ja ohjelmointikulttuuriin liittyvistä teoksista. Pirtolan töissä tuhokapitalismin jälki näkyy ihmisessä lohduttomana ja primitiivisenä henkilökohtaisena tilana, josta ei ole poispääsyä. Yhteisnäyttelyssä Pirtolalta nähdään aiemmin tänä vuonna Porin 3H+K-galleriassa nähdyt neljä omakuvaa ja videoteos-sarja.

Kuvat ainoastaan mediakäyttöön, (c) Velda Parkkinen

Lataa tästä:
https://drive.google.com/file/d/1HFG5HZ6vlFOJZdlUUM_Gn7LkXz0OhLZg/view?usp=sharing

////// ENGLISH //////////

The exhibition is presented 12.10-27.10
Wed-Sun 12-18
Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

Welcome to the opening party Friday 11th of October 18-21!

“Changeful me” is a shared exhibition from artists Rag Elnyg, Siiri Nevalainen and Pilvari Pirtola about personal change in identity from three different perspectives.

Rag Elnyg works with video, drawing, performance and sculpture. Elnyg’s work is anarchistic and focused on gender performativity and the culture of the personal. He interprets gender through different kind of characters whom are repeated through out his works. Elnyg is transgender, originally from France and now based in Finland and working on Master of Arts degree at Kuvataideakatemia (Academy of High Arts Finland).

Siiri Nevalainen is a performance artist who deals with sex, death, oral fixation and ritualistic behaviour in her works. Nevalainen’s installation “Suck Suck Blow (tent series pt.3)” is influenced by camping and rave culture. Nevalainen’s process for the installation began at “Nerojen päivä & Normien yö” – performance festival Friday 4th of October.

Pilvari Pirtola is a multidisciplinary artist who works with painting, video and performance. He is known from his grim, anti-capitalistc paintings and works related to programming, computer and digital culture. In his work the stains of global capitalism are seen in the human body as a personal, comfortless state from where there is no escape. Pirtola is working on his Doctors’ Degree on “demoskene”, a programmed activistic videoart, in Kuvataideakatemia (Academy of High Arts, Finland). Pirtola will bring four self-portaits that were exhibited earlier this year at Pirtola’s private exhibition “40” at 3H+K-gallery in Pori and also a series of videoart.

For media use only, (c) Velda Parkkinen

Load here:

https://drive.google.com/file/d/1HFG5HZ6vlFOJZdlUUM_Gn7LkXz0OhLZg/view?usp=sharing

60BPM + 100RPM

September 9th, 2019 by Oksasenkatu

Taneli

/////


Taneli Rautiaisen näyttelykokonaisuus 60BPM+100RPM muodostuu kahdesta näyttelyä varten tehdystä teoksesta; yhdestä teoksesta gallerian yläkerrassa ja toisesta gallerian kellarissa. Rautiainen on Helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee useimmiten kolmiulotteisten teosten parissa.

Näyttely on esillä 11.9-29.9.2019
ke-su 12-17
Oksasenkatu 11
00100 Helsinki
Tervetuloa!

Tiedustelut: galleria.oksasenkatu11(at)gmail.com

 

/////


In English:

Taneli Rautiainen’s exhibition 60BPM+100RPM consists of two works created for the exhibition; one upstairs in the gallery and another downstairs in the gallery’s basement.

Rautiainen is a Helsinki-based visual artist who works mostly with three-dimensional works.

The exhibition will be on display from 11 September to 29 September
Open: Wed-Sun 12-17
Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

Welcome!

Contact & inquiries: galleria.oksasenkatu11(at)gmail.com

Avoin haku elokuulle 2020/ Open call for August 2020

August 17th, 2019 by Oksasenkatu

OC_2020_kuva

Scroll down for English

/////

Avoin haku elokuulle 2020/ Paikkasidonnainen taide

Pyydämme taiteilijoilta tai taiteilijaryhmältä näyttelyehdotuksia yksityisnäyttelylle teemalla paikkasidonnainen taide. Teosten tekniikka on vapaa. Galleriatila on mahdollisuus muokata kokonaisteokseksi, tai sarjaksi installaatioita, sillä taiteilija saa tilan käyttöönsä sekä heinä- että elokuun ajaksi sisältäen ripustuksen, näytteilläoloajan ja purun. Varsinainen näyttelyaika on elokuussa ja mahdolliset tapahtumat näyttelyn aikana sovittavissa. Pyydämme ottamaan huomioon jo hakuvaiheessa, että tila on palautettava alkuperäiseen kuntoonsa syyskuun alkuun mennessä.

Hakuohjeet:

Vastaanotamme hakemuksia vain sähköpostitse. Hakemukset toimitetaan yhtenä Pdf-liitteenä
(max. 10MB) osoitteeseen: galleria.oksasenkatu11(a)gmail.com. Otsikoi sähköposti ja liite OC_2020_oma/ryhmän nimi. Lähetä hakemus 10.9.2019 23:59 mennessä. Ilmoitamme hakijoille mahdollisimman pian määräajan päätyttyä tai viimeistään 30.9.2019.

Kysymyksiin hausta vastaa : marnohanna(a)gmail.com

Liitteen tulee sisältää:

-näyttelysuunnitelma, teksti max. 1 A4, johon voi lisäksi liittää kuvia
-Aikaisempia työnäytteitä: linkki online-portfolioon/ nettisivuille/ kuvaliitteitä/ linkki video- tai ääninäytteisiin

Pdf-tiedostot voit tarvittaessa pienentää osoitteessa: https://smallpdf.com/compress-pdf.

Oksasenkatu 11 tarjoaa käyttöösi tilan, gallerian oman mainonnan, teknistä apua ja apua rahoituksen hakemisessa näyttelyn ajaksi. Gallerialla on näytteillepanijan käytettävissä tekniikkaa videoprojisointiin ja äänentoistoon sekä perustyökalut. Taiteilija on vastuussa näyttely – ja matkakuluista, ripustuksesta, purusta ja näyttelyn valvonnasta. Taiteilija päättää näyttelyn aukioloajoista. Tila sijaitsee asuintalossa, joten tilassa ei saa tuottaa ääntä 22-07 välillä arkisin, viikonloppuisin 22-09 välillä. Äänen suhteen naapurit on hyvä ottaa huomioon myös muina aikoina.

Gallerian sijainti:

Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

Lisätietoja galleriasta:

http://www.oksasenkatu11.fi/
https://www.facebook.com/oksasenkatu11/

Odotamme mielenkiinnolla ideoitanne!

/////

In English:

Oksasenkatu 11: Open Call 2020 for August/ Site-specific art

We’re inviting an artist or a group of artists to send proposals for a solo exhibition that will take place in August 2020. The theme of the open call is site-specific art and it’s open to any medium. For this slot it’s possible to construct during the month of July also, to reinterpret the gallery space in its’ entirety into an installation or a series of installations. The gallery will be available for the artist between July and August including the hanging, the opening hours and taking down. Exhibition time is in August. Please consider already when applying, that we need the space back as it was before the exhibition by the beginning of September.

Application instructions:

We accept applications only via e-mail. Please send the application containing a single Pdf-file (max. 10MB) as an attachment to galleria.oksasenkatu11(a)gmail.com. Title the e-mail and the file OC_2020_your/ group name. Deadline for the applications is 10.9.2019 23:59. We’ll let the applicants know as soon as possible or by 30.9.

Questions about the application process : marnohanna(a)gmail.com

The attachment should include:

-The exhibition proposal- text shouldn’t exceed 1 A4, you may add images or sketches
-Previous work sample: a link to an online portfolio/ website/ picture files/ links to audio or video work samples

Help for compressing your file at: https://smallpdf.com/compress-pdf.

Oksasenkatu 11 is offering the space, gallery’s own advertising, some technical assistance and help in applications for funding of the exhibition. Available for the exhibiting artist are video projection equipment, speakers and basic tools for the installation. The artist is responsible for the exhibition and travel cost, hanging, gallery attending and taking down the exhibition. Opening hours are decided by the artist. Additional events during the exhibition time are arrangeable. Please note there should be silence between 22-07 weekdays and 22-09 weekends. Soundwise we’d like you to be considerate of our neighbours at other times also.

Location:

Oksasenkatu 11
00100 Helsinki

Info of the space:

http://www.oksasenkatu11.fi/
https://www.facebook.com/oksasenkatu11/

We’re looking forward to your ideas!

/////

Oksasenkatu 11 toimintaa tukee Koneen Säätiö/ Oksasenkatu 11 operation is funded by Koneen Säätiö

Bita Razavi: The Dog Days Will be Over Soon

August 2nd, 2019 by Oksasenkatu

Far Cry® 5_20190308174332

9.8 – 1.9.2019

Wed – Sun 12 – 17

Opening on Thursday 8.8.2019, 18 – 20, Warmly Welcome!

/////////

The Dog Days Will be Over Soon comprises new works that I made while spending time in the environment of video games. A series of photographs in gilded frames that allude to classical landscape paintings. They are, however, screenshots from video games – beautiful computer-generated scenery. A video work explores the same imagery, taking on an impressionist approach towards the ephemeral nature of light and its effect on colors. For that I recorded the footage over and over again under different light and weather conditions. In a series of sculptures with discarded game electronics and plants, on the other hand, I suggest another relationship between organic and digital. Dysfunctional electronics resting in nature; the site I see often when I walk in the forest. This time in a real forest and not in a video game.

I’ve became allergic to the trend of physical/digital, algorithmic future and AI related exhibitions. Allergy is a bodily response to something, a response that can lead to dysfunction and withdrawal. Also, it is resistance. To instructions we have to follow and games we have to play. I’ve had only 10 days of rest this year. I spent one evening of it with a friend in Tartu, talking about this and that. He told me why he never submitted his PhD thesis. I told him why I think this exhibition and its text don’t make sense anymore. I told him about my allergy.

Then I explained how I enjoyed spending hours in different computer games wandering through the forest, along the riverbank, staring at the landscape, trying to choose the perfect image. The only thing I didn’t do was actually play the game and complete a mission. I showed him my footage of a bear attacking a deer and footage of the sunrise and sunset I recorded by the same lake. He told me this is disobedience, not fulfilling the tasks that are expected of you, not being productive and functional. We talked about The Praise of Laziness and how the advanced capitalist model considers rest and its unproductiveness a threat to its core; the leverage of guilt that most of the global population begin to feel when being unproductive. We talked about non-activity, just wandering around, staring and gazing. Resting!

Exchanges in Reverse

June 4th, 2019 by Oksasenkatu

ForWeb

Exchanges In Reverse

7-16 June 2019

Opening, Friday 7, 17-20, Warmly Welcome!

Open

Thu – Fri 13-17

Sat – Sun 12-17

Oksasenkatu 11

00100 Helsinki

 

 

The Finnish/Swedish collaboration between the artist run gallery spaces ID:I Galleri and Oksasenkatu 11 will further develop with the exhibition beginning June 7 with an ID:I curated show at Ok 11 in Helsinki. The exchange will continue in Stockholm in August with Finnish artists returning the favor at ID:I Galleri in Stockholm.

 

The theme of the exhibition is Exchange, both from a strictly material perspective but also from a cultural viewpoint. Visual art crosses national borders quite effortlessly. I it does not need to be translated into another language, unlike a book for instance. Artistic expression isn’t necessarily made in a native tongue.

Alexander Mood

Dan Lageryd

Cindy Dumais

Matheu Valade

Julien Boily

 

https://idigalleri.org/

 

Thank You,

Print

Live Easter Saturday + Glory by Anders Bergman

April 18th, 2019 by Oksasenkatu

LIVEEAASTER

Poetry, music, performance and art-talks on Easter Saturday.

20.4.2019 from 17 to 20 at Gallery Oksasenkatu 11

Starring:

Aura Hakuri
Maija Saksman
Seppo Renvall
Anders Bergman

Warmly Welcome!

Glory : Anders Bergman

April 4th, 2019 by Oksasenkatu

Glory_flyer

12.4 – 28.4.2019
Thu – Fri 14-18
Sat – Sun 12-16
 
Opening on Friday 12.4.2019 18-20, Welcome all!
Press Warmly Welcome on Wednesday 12.4. 10-15!
 
Galleria Oksasenkatu 11
Oksasenkatu 11
00100 Helsinki
 
“At Easter time last year, I travelled to Ethiopia to do some research work that was in some ways connected with a tradition of folklore painting from my home region of Dalarna, Sweden. Expectations are always creating images in our heads, but then reality – or what we refer to as reality – always provides us with so much more. I was thrilled to experience the Ethiopian Orthodox Easter celebration, the singing pilgrims and the rock churches of Lalibella. This experience, together with other influences and reflections during a number of years form the base of this exhibition.”
 
-Anders Bergman
www.andersbergman.net
 
https://www.youtube.com/watch?v=XsZcYnFjUqY
https://www.youtube.com/watch?v=n4weaFPGXmU
 
///////
 
If one enters an Anders Bergman exhibition with any expectation at all of discovering a tidy, logical synopsis of, well, anything – they will soon find themselves required to seriously regroup and rethink.
 
Bergman’s art can partly be seen as an exploration of processes of organic transformation. Through his various journeys, discoveries and observations he asserts connections – “common laws” – between artforms, sub-cultures and folk traditions as seemingly disparate as Ethiopian storytelling, Swedish woodcarving, and half-forgotten Finnish colonies in the heart of the Amazon.
 
By placing his focus on these organic, ever-evolving processes (both large and small) of our universe – and their innate interconnectedness, Bergman encourages his audiences to join him in his subtle yet potentially profound journeys of linking and fresh thinking.
 
Swedish-born yet profoundly global in his richly life-affirmative insights, Bergman is a provocatively evocative, relentlessly experimental artist. In his incredibly diverse explorations of our universe over decades of serious investigations, the one common denominator is his astonishment and well-earned delight at finding himself here.

It’s been pointed out elsewhere that we humans are tasked with two essential, mutually conflicting challenges as we attempt to fruitfully live our lives and find value in them. On one hand, to live a life with any chance for true richness, it’s crucial to embrace the myriad profound and unexpected connections between seemingly disparate aspects of reality. On the other hand, the pragmatic demands of our daily survival often tempt us to willfully deny the vast majority of these same connections – in the name of earning the rent money, avoiding fast-moving car bumpers, and basic sanity. 

Bergman’s insight, his bold, big-hearted commitment as a thinker and artistic adventurer, is to push back against the narrow, fear-driven mindsets of such limited thinking – while mapping the way ever forward into our shared, infinitely astounding mess of a fully interconnected universe.
 
-Mark Maher
Helsinki, April 2019

 

 

Kerro minulle mistä kana kusee – Conversations about contemporary topics 4 – 7.4.2019

March 25th, 2019 by Oksasenkatu

Joonas&KAri

”Kerro minulle mistä kana kusee – Conversations about contemporary topics” on näyttelystä, performanssista ja yksityisten keskustelujen sarjasta koostuva kokonaisuus  Oksasenkatu 11 -galleriassa ajalla 4 – 7.4.2019.

Gallerian aukioloajat: To – Su 16.00 – 20.00
Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 3.4. kello 18:00. Performanssi kello 19:00.

Teokset:
Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia:
Ilmanala / Climate
Video, 20 min
Sietokyky /Exitdenial
Video, 5 min

Joonas Jokiranta:
Puhetta kellarissa / Talking in the cellar,
installaatio / installation
Face to Face
performanssi / performance,
esitykset / shows: Wed 3.4. at 19.00, Sun 7.4. at 18.00

”Kerro minulle mistä kana kusee” -keskusteluissa näyttelyn aukioloaikoina taiteilijat Joonas Jokiranta ja Kari Yli-Annala kutsuvat juuri sinut henkilökohtaisesti kertomaan meille missä nyt mennään. Rohkaisemme erityisesti ottamaan esiin polttavat kysymyksesi, jotka jäivät ottamatta puheeksi missä tahansa tilanteessa tai tilaisuudessa.

”Kerro minulle mistä kana kusee – Conversations about contemporary topics” on osa vuonna 2009 perustetun Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian 10-vuotisjuhlaohjelmaa. Kuluneen 10 vuoden aikana akatemia on joko itse tai yhteistyössä järjestänyt 5 äänitaidetapahtumaa, postitaidenäyttelyn, muita näyttelyitä, performansseja, 7 kansainvälistä liikkuvan kuvan festivaalia, työpajoja, kaksi lukupiiriä sekä neljä 10 – 12 tunnin Keskipäivä-keskiyö -elokuvasymposiumia.

“Kerro minulle mistä kana kusee – Conversations about contemporary topics” consists of an exhibition, a performance and a series of individual conversations in Oksasenkatu 11 Gallery, Helsinki between 4 – 7.4.2019.

Gallery opening times: Thu – Su 16.00 – 20.00.
Welcome to the opening on Wednesday 3.4. at 18:00. Performance at 19:00.

Works:
Nomadic academy of experimental arts:
Ilmanala / Climate
Video, 20 min
Sietokyky / Exitdenial
Video, 5 min

Joonas Jokiranta:
Puhetta kellarissa / Talking in the cellar,
installaatio / installation
Face to Face
performanssi / performance,
esitykset / shows: Wed 3.4. at 19.00, Sun 7.4. at 18.00

::: ENGLISH :::

In ”Kerro minulle mistä kana kusee” -discussions held during the exhibition the artists Joonas Jokiranta ja Kari Yli-Annala invite you to tell us what exatcly is going on now? We encourage you especially to talk on topics that have been left unspoken in some previous situation or event.

“Kerro minulle mistä kana kusee – Conversations about contemporary topics” is part of the 10 year celebration program of the Nomadic academy of experimental arts (founded in 2009).  During these 10 years academy has held or organised collaboratively one mail art exhibition and other exhibitions, two reading circles, three performances, four 12 hour symposiums, five sound art events, lectures, workshops and seven international moving image festivals.